کف 2 / #7

طراحی 3 بعدی
پلن آپارتمان
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

- منطقه کامل40 متر2

- منطقه ی مسکونی 35.8 متر2

-فضای باز 0 متر2

1. بالکن 1 - 4.2 متر2
2. اتاق خواب 1 - 8.2 متر2
3. سالن 1 - 4.2 متر2
4. حمام 1 - 3.1 متر2
5. آشپزخانه - اتاق نشیمن - 12.4 متر2
درخواست تماس مجدد

درخواست

تماس مجدد
درخواست