کف 2 / #9

طراحی 3 بعدی
پلن آپارتمان
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- منطقه کامل65.9 متر2

- منطقه ی مسکونی 60.2 متر2

-فضای باز 0 متر2

1. بالکن 1 - 5.7 متر2
2. بالکن2 - 1.5 متر2
3. بالکن 3 - 1.3 متر2
4. اتاق خواب 1 - 9.5 متر2
5. اتاق خواب 2 - 9.4 متر2
6. سالن 1 - 4.0 متر2
7. حمام 1 - 3.4 متر2
8. حمام 2 - 3.4 متر2
9. آشپزخانه - اتاق نشیمن - 14.6 متر2
درخواست تماس مجدد

درخواست

تماس مجدد
درخواست