درباره شرکت

York Tower(یورک تاور)

:بازدید yorktowers.com

"ایورک تاورس" یکی از شرکت های بین المللی توسعه امالک و مستغالت با سرمایه گذاری های متعدد در اروپا و خاورمیانه می باشد که هنوز هم پروژه های خود را برای پوشش همه فعالیت های امالک و مستغالت در سراسر جهان گسترش می کند. شرکت ما در سال 2017 تاسیس شد و هدف اصلی آن این است که در توسعه و مشاوره امالک و مستغالت در اروپا پیشرو باشد. تا کنون این شرکت پروژه های زیادی را در اروپا و خاورمیانه با موفقیت به پایان رسانده و از سال 2017 در بازار گرجستان نیز فعال بوده است.

این شرکت در گرجستان بسیاری از پروژه ها را با موفقیت تحویل داد. در حال حاضر، ما در حال توسعه یکی از بزرگترین و سبزترین پروژه های ما – "شهر یورک" هستیم. این بزرگترین جامعه شهری در گرجستان است که سبک زندگی، آرامش و زیبایی لوکس و مدرن را رائه می دهد. این پروژه در زمین 100000 مترمربع در "تاباخمال" در نزدیکی تفلیس که مقدار سرمایه گذاری آن بیش از 100 میلیون دالر می باشد. این شرکت دارای بسیاری از مشاوران متخصص برای انجام مطالعات دقیق برای شناسایی پروژه های موفق امالک واقعی می باشند. آنها معتقد به اهمیت ایجاد فرصت های سرمایه گذاری امالک و مستغالت هستند که سودآوری سرمایه گذار را افزایش می دهد. این شرکت عمدتا به راحتی مشتری متمرکز شده است. مشاوران امالک با مشتری ارتباط برقرار می کند که اطالعات و پیشنهادات بهتر و بیشتر را با توجه به انتظارات مشتری ارائه بدهند .

چرا ما

امکانات

Years Of Experience

This is test information on this web page. It’s a temporary text that will be replaced by real...

Locations In 24 Countries

This is test information on this web page. It’s a temporary text that will be replaced by real...

Projects Developed

This is test information on this web page. It’s a temporary text that will be replaced by real...

York Towers(یورک تاورز)

پروژه ها

همه پروژه ها
پروژه های جاری
پروژه های تکمیل شده

York Town(یورک تاون)

تیم فروش

مینا التاویل

مشاور املاک

آدل عصر

رهبر تیم فروش

محمود سمی

مدیر فروش

آلا خیری

رهبر تیم فروش

سارا آلوئیکل

مشاور املاک

مصطفی امام

رهبر تیم فروش

باتول یغی

مشاور املاک

مروه جادوگر

مشاور املاک

ابراهیم انیس

رهبر تیم فروش

سامر اشرف

رهبر تیم فروش

عمر آلوئیکل

مشاور املاک

محمد رگاب

مدیر فروش

مایا محمودوا

مشاور املاک

سایمون گلهدار

مشاور املاک

گلرخ مجاراد

مشاور املاک

فادی نقی

مدیر توسعه کسب و کار و آموزش

احمد امین

مشاور املاک

ناتالیا Vadatchkoria

رهبر تیم فروش

خالد اسامه

مدیر مالی

Eatemad Eraky

مشاوره خدمات مشتری

ایرما البیکیدزه

مدیر بازاریابی

درخواست تماس مجدد

درخواست

تماس مجدد
درخواست